موارد منع درمان الکتروتراپی

از درمان الکتروتراپی در چه مواردی نمی شود استفاده کرد ؟

موارد منع استفاده برای  درمان الکتروتراپی در مواردی استفاده از درمان الکتروتراپی مضر و خطرناک است که عبارتند از : در مواردی که فرد در دوره سه ماه اول بارداری قرار داشته باشد (به هر حال در طول دوره‌های سه ادامه مطلب