لیزر کم توان اصفهان

لیزرتراپی (Laser)

لیزرتراپی (Laser) در این مدالیته از امواج الکترومغناطیس لیزر استفاده می‌شود. Laser = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (تقویت نور توسط گسیل القایی تابش) نور لیزر سه ویژگی مهم دارد که آن را از نور معمولی متمایز می‌سازد؛ این سه ویژگی عبارتند از: ادامه مطلب