با کایروپراکتیک آشنا شوید

با کایروپراکتیک آشنا شوید

با کایروپراکتیک آشنا شوید   کایروپراکتیک عبارت است از علم شناخت مفاصل، به ویژه ستون فقرات و هنر تنظیم و تطبیق (اجاستمنت) آنها به منظور پیشگیری و درمان ناراحتی های ستون فقرات (ساب لاکسیشن)، بدون تجویز دارو و یا عمل ادامه مطلب