مگنت تراپی اصفهان

مگنت تراپی

مگنت تراپی: مغناطیس‌ درمانی (Electromagnetic Field Therapy) در قرن حاضر درمان‌های غیرتهاجمی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ یکی از مؤثرترین این درمان‌ها، مغناطیس ‌درمانی است. دستگاه‌ مغناطیس ‌درمانی از یک تولیدکنندۀ جریان الکتریکی پالسی و یک اپلیکاتور ادامه مطلب