بزودی بازگشایی مجدد مطب

به اطلاع مراجعین و بیماران آقای دکتر مسعود اعتدالی متخصص کایروپراکتیک از آمریکا رسانده میشود که بزودی بازگشایی مطب ایشان در اصفهان انجام میگیرد: