درمان دیسک کمر اصفهان / عوارض بیماری قولنج کمر

عوارض بیماری قولنج کمر

عوارض جانبی ترق و تروق کردن ستون فقرات عوارض بیماری قولنج کمر :به طور کلی ترق و تروق کردن یک باره اتفاق نمی‌افتد. اغلب دستکاری بیش از حد خود فرد باعث می‌شود، این کار تبدیل به یک عادت ‌شود و ادامه مطلب