انواع مختلف تراکشن در درمان های فیزکی چیست؟ | بهترین متتتخصص کایروپراکتیک

انواع مختلف تراکشن در درمان های فیزکی چیست؟

انواع مختلف تراکشن در درمان های فیزکی انواع مختلف تراکشن:دو نوع اصلی تراکشن، تراکشن اسکلتی و تراکشن پوستی است. نوع تراکشن مورد استفاده به محل مشکل آسیب دیدگی بستگی دارد. تراکشن اسکلتی تراکشن اسکلتی شامل قرار دادن یک پین، سیم ادامه مطلب