درمان دیسک کمر اصفهان | تنگی کانال نخاع

تنگی کانال نخاع

انواع تنگی کانال نخاع در این مطلب انواع تنگی کانال نخاع مورد بررسی قرار می گیرد. ستون فقرات ما برای اینکه بتوانیم خم و راست شویم و در جهات مختلف حرکت کنیم، یکپارچه درست نشده است، بلکه مانند دانه‌های تسبیح ادامه مطلب