درمان دیسک

درمان دیسک را پشت گوش نیندازید!

درمان دیسک را پشت گوش نیندازید درگیری و درد ناشی از دیسک کمر حتما باید مورد بررسی و درمان قرار بگیرد. در غیر این صورت با درگیری عصب و ورود به مراحل پیشرفته ممکن است حتی فرد را دچار تحلیل ادامه مطلب