شرایطی که معمولاً با کمردرد در ارتباط

شرایطی که معمولاً با کمردرد در ارتباط است

علل شرایطی که معمولاً با کمردرد در ارتباط است: کمردرد که ناگهان ظاهر می شود و بیش از شش هفته طول نمی کشد (حاد) می تواند در اثر ریزش یا بلند شدن سنگین ایجاد شود. کمردرد که بیش از سه ماه ادامه مطلب