سالم نگه داشتن کمر

برای سالم نگه داشتن کمر چکار کنیم؟

جلوگیری برای سالم نگه داشتن کمر چکار کنیم؟ ممکن است با بهبود وضعیت جسمی و یادگیری و تمرین مکانیک مناسب بدن از کمردرد جلوگیری کنید یا از عود آن جلوگیری کنید. برای سالم نگه داشتن کمر و سلامت: ورزش. فعالیت های ادامه مطلب