عفونت های ستون فقرات | بهترین متخصص کایروپراکتیک

عفونت های ستون فقرات

عفونت های ستون فقرات عفونت های ستون فقرات را می توان از طریق مکان اصلی عفونت مانند ستون مهره ها، فضا های دیسک بین مهره ها، کانال نخاعی و بافت های نرم مجاور آن طبقه بندی کرد. عفونت ممکن است ادامه مطلب