درمان دیسک کمر اصفهان | یک فیزیاتریست کیست؟

یک فیزیاتریست کیست؟

یک فیزیاتریست کیست؟ یک فیزیاتریست پزشکی است که در زمینه پزشکی فیزیکی و توانبخشی تخصص گرفته است. فیزیاتریست ها به طور کامل آموزش دیده هستند که پس از فارغ التحصیلی از دانشکده پزشکی، چهار سال تحصیلات تکمیلی در زمینه پزشکی ادامه مطلب